Przypomnieć login/hasło? 
Wysuń panel
 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Wersja v02. Data wydania: 25 grudnia 2014 roku.

Data wydania: 21.12.2013 r. Wersja v02

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NOITE

1. Postanowienia ogólne

2. Oprogramowanie wymagane do współpracy z Serwisem

3. Zasady dokonywania zakupów

4. Usługi dodatkowe

5. Własność intelektualna oraz prawa do zamówionych produktów

6. Reklamacje i zwroty

7. Kara umowna

8. Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym NOITE prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest NOITE s. c. (dalej również „Sprzedający”, „Administrator” lub „NOITE”) z siedzibą w Łodzi przy ul. Łyżwiarska 40, NIP 727-27-77-114, REGON 101081463, adres e-mail: noite@noite.pl.

2. Użytkownikiem (dalej również „Kupujący”) w serwisie internetowym NOITE może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3. Wizyta lub rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu i Polityki prywatności przez Użytkownika.

4. Wyjaśnienie pojęć:

a) Administrator/Sprzedający/NOITE - NOITE s.c. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łyżwiarska 40, NIP 727-27-77-114, REGON 101081463, adres e-mail: noite@noite.pl,

b) Użytkownik/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

c) Serwis - serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.noite.pl, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników Produkty (zwane dalej Produktami) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

d) Sklep - wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

e) Produkt - pliki elektroniczne lub cyfrowe, w których zawarty jest Produkt tj. mikrokursy, audiobooki, ebooki, materiały wideo i audio przeznaczone do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Elektronicznego nośnika informacji.

f) Elektroniczny nośnik informacji - urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet itp.).

g) Sprzedaż Produktu - odpłatne udostępnienie Produktu przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające korzystanie z Produktu przy użyciu Elektronicznego nośnika informacji – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

h) Usługi dodatkowe - usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

i) Konto Użytkownika - indywidualna witryna zawierająca profil Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może nabywać Produkty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Serwis jest własnością Administratora, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „RP”). Użytkownicy mający dostęp do Serwisu z terytorium nie będącym w granicach RP są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

6. Z Serwisu Użytkownicy mogą korzystać tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział II.

Oprogramowanie wymagane do współpracy z Serwisem

1. W przypadku niektórych Produktów zamawianych w Serwisie wymagane jest zainstalowanie stosownego oprogramowania. Przykładowe oprogramowanie, którego instalacja jest konieczna do korzystania z zamawianych Produktów to: Acrobat Reader, wtyczka do Acrobat Reader – Fileopen, Zinio Reader.

2. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania.

3. Administrator prowadzi obsługę klienta, związaną z technicznymi problemami mogącymi wystąpić w zakresie niezbędnym do odtwarzania zamawianych publikacji. W przypadku wystąpienia problemów należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: noite@noite.pl. Obsługa klienta jest prowadzona w języku polskim w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

Rozdział III

Zasady dokonywania zakupów

1. Sprzedaż Produktów następuje za pośrednictwem Serwisu na zamówienie Użytkownika i dotyczy Produktów, dla których podana jest informacja o cenie i dostępności w Serwisie.

2. Użytkownik po dokonaniu zakupu Produktu uzyskuje prawo do pięciokrotnej aktywacji nabytego Produktu na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty oryginału Produktu. W przypadku wykorzystania limitu pobrań Produktu nie jest możliwe jego ponowne otrzymanie, poza możliwością ponownego zakupu Produktu, o ile jest jeszcze dostępny w ofercie Serwisu.

3. Do realizacji zakupu Produktów konieczne jest założenie konta Użytkownika oraz złożenie przez Użytkownika zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z podaniem adresu e-mail, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący e-mail) nie będą realizowane.

5. Użytkownik podając dane w Serwisie oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw Użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z Serwisu. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.

6. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o treści złożonego zamówienia i pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

7. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

8. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu podanych w trakcie procesu składania zamówienia.

9. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

10. W momencie złożenia dyspozycji zapłaty dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Produktu. Cena określona przy danym Produkcie w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik, w związku ze sprzedażą mu tego Produktu oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem.

11. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt poprzez (wg. wyboru Użytkownika):

a) poprzez system Przelwey24;

b) lub system PayPal

12. Firma NOITE wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupione Produkty. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu składania zamówienia oraz wypełnienie w formularzu danych, które mają znaleźć się w treści faktury. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany podczas składania zamówienia.

13. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane najpóźniej w ciągu następnych 3 dni roboczych.

14. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia firma NOITE zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

16. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do elektronicznego nośnika informacji, przy pomocy, którego następowało będzie korzystanie z produktu. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru formy Produktu (np. plik w formacie PDF, e-pub, mobi), mając do wyboru kilka możliwości, z czego nie wszystkie muszą być aktywne dla danego Produktu.

17. Użytkownik nie ma możliwości osobistego odbioru zakupionego Produktu.

Rozdział IV

Usługi dodatkowe

1. Usługi dodatkowe świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie.

2. Opis usług dodatkowych będzie umieszczony w Serwisie.

3. Wykorzystanie usług przez Użytkownika, będzie wymagało od niego zgody na warunki korzystania z usługi, wyrażonej poprzez mechanizmy Serwisu.

Rozdział V

Własność intelektualna oraz prawa do zamówionych produktów

1. Cała zawartość Serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie dostępne na niniejszej stronie stanowią własność Administratora i jego dostawców/kooperantów i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z serwisu Użytkownik zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

2. Korzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z zawartości Serwisu lub dostępnego oprogramowania, poza przypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik zamawiający jakiekolwiek Produkty w Serwisie może użytkować je wyłącznie na własny użytek Użytkownika, zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego Produktu.

4. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na pięciokrotną aktywację nabywanych Produktów na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty oryginału. W przypadku wykorzystania limitu licencji, nie jest możliwe jego ponowne otrzymanie Produktu, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie dostępny w ofercie Serwisu.

5. Każdy nabywający Produkty w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

6. Wszelkie Produkty udostępniane na łamach Serwisu - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zmianami).

7. Administrator jednocześnie informuje, iż część Produktów dostępnych w Serwisie ma wprowadzony system zabezpieczenia przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych Produktów. Szczegóły zabezpieczeń mogą się różnić w zależności od formatu zamawianych pozycji.

8. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym, daną kopię Produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą takiego Produktu i dostarczany lub udostępniany zamawiającemu Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji go i samej transakcji przez Administratora.

9. Zastosowanie jakiegokolwiek oprogramowania zabezpieczającego nabywane Produkty ma na celu tylko zabezpieczenie praw Administratora oraz stron z nim współpracujących np. Partnerów i nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.

10. Wszystkie Produkty dostępne do zakupu w ramach Serwisu (w tym audiobooki, ebooki, mikrokursy, materiały wideo i audio) są chronione prawa autorskimi. Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie Produktów zakupionych w Serwisie bez wyraźniej zgody Administratora jest zabronione. Zakaz ten dotyczy również danych identyfikacyjnych oraz oznaczeń plików mp3. Udostępnianie w Internecie zakupionych Produktów bez zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Administrator może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z Produktów zakupionych w Serwisie. Dotyczy to m.in. szkód spowodowanych urządzeniom do ich odtwarzania oraz szkód osobistych.

12. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

13. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w mikro-kursach, e-bookach i innych Produktach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkownika zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

15. Na stronach Serwisu znajdują się także linki do stron i materiałów stron trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub treści udostępnione na takich stronach. Linki te są podane wyłącznie dla wygody Użytkowników.

Rozdział VI

Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora: NOITE S.C., ul. Łyżwiarska 40, 94-124 Łódź z dopiskiem "NOITE - reklamacja".

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

3. Z zastrzeżeniem postanowień punktów a) i b), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na Sprzedaż Produktu Użytkownik, będący konsumentem, może odstąpić od tej umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Administratora, przy czym:

a) jeśli Produkt został pobrany przez Użytkownika – Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 3 zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t. ze zmianami);

b) uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje wyłącznie konsumentom. 4. W razie odstąpienia od umowy Użytkownikowi zwrócona zostanie zapłacona cena, którą uiścił. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest dokonywany na tą kartę.

Rozdział VII

Kara umowna

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich przysługujących Administratorowi do zakupionego przez Użytkownika Produktu zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Administratora kary umownej w wysokości 100% wartości zakupionych przez Użytkownika Produktów za każde naruszenie.

2. Kara umowna płatna będzie na wezwanie Administratora w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania.

3. Za naruszenie praw autorskich uważa się w szczególności wykorzystywanie zakupionego przez Użytkownika Produktu w sposób niedozwolony prawem, dokonywanie zmian jego struktury elektronicznej, jego dystrybuowanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, powielanie, wypożyczanie oraz modyfikowanie bez wyraźnej zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej.

4. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Administratora odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę kary umownej określonej w ust. 1

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zmianami).

7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

8. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu i jego postanowień, jak również w związku z dostarczanymi przez Administratora usługami podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane odpowiednio przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi lub Sąd Okręgowy w Łodzi (Polska).

10. Oryginalna, polska wersja Regulaminu może zostać przetłumaczona na inne języki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji niniejszego Regulaminu lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją polską oraz którąkolwiek z wersji językowych Regulaminu, punktem odniesienia jest zawsze wersja polska, która jest, w stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, ostateczna i rozstrzygająca.

11. Jeśli którykolwiek z punktów Regulaminu jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu pozostają wiążące pozostałe zapisy.

12. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

13. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

14. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

15. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information