Oferta

Linux

Główne tematy

Zapoznanie się z historią systemu Linux oraz z głównymi pojęciami. Podstawowe elementy oraz składowe systemu Linux. Licencjonowanie. Lista dystrybucji, typy dystrybucji oraz ich instalacja. Początkowa praca z systemem: logowanie, praca z konsolą, skróty klawiszowe. Modyfikacja własnych ustawień. Uzyskiwanie informacji o sprzęcie oraz zainstalowanych aplikacjach. Wyszukiwanie informacji o problemach. Pomoc systemowa. System plików. Poruszanie się po strukturze katalogów. Tworzenie linków sztywnych oraz symbolicznych. Sprawdzanie oraz nadawanie uprawnień do plików. Wyszukiwanie plików w strukturze. Metaznaki (wyrażenia wieloznaczne). Wyrażenia regularne oraz ich zastosowanie. Wyszukiwanie informacji w zawartości pliku lub plików. Edytory ed oraz vi. Korzystanie z edytorów liniowych na przykładzie programu sed. Opis innych edytorów trybu tekstowego - pico, mcedit. Strumienie wejścia wyjścia, filtrowanie strumieni tekstowych. Potoki. Zarządzanie procesami systemu oraz zadaniami powłoki. Kontrola ustawień sieciowych. Przegląd programów użytkowych. Programy pocztowe. Przeglądanie stron internetowych w trybie tekstowym. Obsługa zdalnych sesji za pomocą protokołów telnet oraz ssh. Kontrola startu systemu. Menadżer startu oraz poziomy startu systemu Linux. Zarządzanie kontami użytkownika. Podstawowe zabezpieczenia systemu. Analiza I/O. Opis powłoki Bash, Zsh, Csh, Zsh. Opis mechanizmów powłoki bash na bazie opisu komend wbudowanych. Mechanizm historii powłoki. Tworzenie skryptów powłoki Bash. Opis instrukcji sterowanie oraz instrukcji warunkowych. Obliczenia matematyczne oraz wykorzystanie ich w skryptach. Tworzenie skryptów za pomocą polecenia dialog. Opis programu awk. Podstawowe polecenia oraz mechanizmy systemu Linux wykorzystywane w trakcie administracji systemem.